ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นเยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจำปี 2564

นายภาคิน กมุท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับยกย่องเป็น เยาวชนผู้ใฝ่รู้ คู่คุณธรรมของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจำปี 2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) ครั้งที่ 1