ว.ศ. ได้มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการดร. มยุรีย์ แพร่หลาย รองแสงเดือน เสือวงษ์ รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร คุณครูฉวีวรรณ เอกสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน คุณครูปฐมพร กิ่งแก้ว เป็นตัวแทนของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

ได้ไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนที่หายจากการติดเชื้อไวรัส

โคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจกับนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 9 คน