สิงหพาหุฯ…อบรมโคก หนอง นา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะและการออกแบบการสอน บูรณาการ เรื่อง อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีวิทยากร นางหัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมคณะ เป็นผู้บรรยายการอบรมในครั้งนี้