วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มอบของขวัญให้กับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

ให้กับบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญ ด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ และยานพาหนะที่ปลอดภัย  และขอขอบคุณรองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป อ.ทินกร เอนก ที่สนันสนุนเสื้อสำหรับทีมงาน และ อ.ปัญญา ใจปัญโญ หัวหน้าทีมสร้างความเข็มแข็ง