อำนาจหน้าที่

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2546
ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่เขต
อำนาจหน้าที่