วันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา MEP โรงเรียนสตรีอ่างทองนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ การใช้กล้องจุลทรรศน์ และการศึกษาเซลล์ , กฎการเคลื่อนที่ , ความสัมพันธ์ของสารปฏิกิริยาและกล้องโทรทรรศน์ และนาฬิกาแดดณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและไปทัศนศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 19 Total Views,  1 Views Today