วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรให้แก่นายธนบดี อารยะรังสฤษดิ์ นายสิรวิชญ์ ตั้งใจ และนายอภิสิทธิ์ ภักดิ์จัตุรัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง          ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นายวิทวัฒน์ สีลาด และนายขจรพงษ์ คงคะปัญญา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 

 19 Total Views,  1 Views Today