สื่อภาพยนต์และวีดีทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อภาพยนต์และวีดีทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบะการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม