วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายสุรินทร์ นามอยู่ นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย
รอง ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ตรวจเยี่ยมกลุ่มงานต่างๆในสำนักงาน มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในนโยบายร่วมกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของทางราชการ การบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดย นายสุรินทร์ นามอยู่ รอง ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ดูแลกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนโยบายและแผน
นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย รอง ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 21 Total Views,  1 Views Today