“เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอินทร์บุรี วิถีพอเพียง” (Open House 2023

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธาน  “เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอินทร์บุรี วิถีพอเพียง”(Open House 2023)โดยนางนัฐวรรณ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน และครูที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานแนะแนว งานห้องสมุด งาน TO BE NUMBER ONE งานสภานักเรียน เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบางระจันวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดมปิยมิตรการุณย์ โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 21 Total Views,  2 Views Today