วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้เปิดประตูสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการศึกษานอกห้องเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ The Genius Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละ 5 เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้ก้าวทันสู่โลกในปัจจุบัน  โดยการสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนและเสริมสร้างนักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

 47 Total Views,  2 Views Today