วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย

 46 Total Views,  2 Views Today