วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร และคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ นั่งรถรางชมฟาร์ม รีดนมแม่โค ป้อนนมลูกวัว และรับชมการแสดงคาวบอย ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 16 Total Views,  1 Views Today