วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานวันครู อำเภอเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา ” เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดี โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วม ณ หอประชุมร้อยตรีเผื่อน แม่นวล สาตมูล และบุตร โรงเรียนอ่างทองปัทมอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 85 Total Views,  1 Views Today