จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 พุทธศักราช 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ของจังหวัดสิงห์บุรี ณ หอประชุมหอมหวน- พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน
สำหรับในจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานจัดงานวันครูไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัด เพื่อร่วมกันจัดงานวันครูภายใต้แก่นสาระของการจัดงานวันครู “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้ทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมีกิจกรรมทางศาสนาและพัฒนาจิตวิญญาณครู กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรแก่การเป็นตัวอย่างอันดีให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 45 Total Views,  1 Views Today