วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมประเมินการนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมศรีสว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล โดยดำเนินการประเมินผลงานนักเรียนในรูปเล่มของงานวิจัย

 33 Total Views,  1 Views Today