สรุปการจัดกิจกรรม Academic Show & Share Phothongjindamanee School 2022 โดยมีดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบนโยบายเรื่อง Active Learning และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน

 93 Total Views,  1 Views Today