วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ณ อาคารใต้ร่มพระมีฯ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 ท่าน

ดังนี้ 1. รองฯวิภา ส่างสาร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

2. รองฯสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

3. ครูจรสพร สิริอัคคะโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4. ครูชูชาติ มงคลไวย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

5. ครูประเสริฐ สุขขุม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6. ครูเริงฤทธิ์ วงษาวดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

7. ครูมานะ ประสามศิลป ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 ท่าน

ดังนี้ 1. รองฯสุเทพ กรอบเพ็ชร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร

2. ครูโกวิทย์ บุญกระจ่าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. ครูพัชรา สุขสังขาร ครูงานแนะแนว

4. ครูชัยวัฒน์ จันทร์หง่อม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5. นายอำนาจ เอนก ลูกจ้างประจำ

 153 Total Views,  1 Views Today