วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวสุกัญญา วรรณโส รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นํานายพีรภัทร กล่ำภู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเยาวชนที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุน และสร้างประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ในโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง “ Time For Nature : Youth Power Can Do ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

 14 Total Views,  2 Views Today