วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมงานมุทิตาจิตศิษย์อำลาครูแด่ผู้บริหาร 1 ท่าน และครูเกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 2. นายปรีชา คุณโทถม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) และ 3. นางสาวสายพิณ ดุษฎี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงคุณงามความดีที่ทั้ง 3 ท่าน ได้อุทิศแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดชีวิตของการเป็นข้าราชการครู

 122 Total Views,  1 Views Today