วันที่ 31 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Program : FLP) จัดกิจกรรม “ ค่ายพหุภาษา ” ปีการศึกษา 2565 ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งด้านกิจกรรมภาษาอังกฤษมีวิทยากร ได้แก่ ครูจารุวรรณ รักษาทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านกิจกรรมภาษาจีนได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรภายนอก และด้านกิจกรรมภาษาญี่ปุ่นได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดี และความสามัคคีในหมู่คณะ รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

 21 Total Views,  1 Views Today