วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชน รู้รักสามัคคี สิงห์บุรีคนดี เมืองน่าอยู่ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายประเสร็ฐ ดิษกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งกำหนดการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

– รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๘๕ คน

– รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๕๙ คน โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตามบันทึกข้อตกลง  ความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

 145 Total Views,  1 Views Today