นักเรียนวงราชพฤกษ์วาทิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ได้รับรางวัล เด็กไทยต้นแบบ “ระดับพลอย” ประจำปี 2564

ทีมเด็กไทยวิถีใหม่อวด(ทำ)ดี โครงการดนตรีไทยสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชีวิต

ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนึกความเป็นไทย

ของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

รายชื่อนักเรียน ทีมเด็กวิถีใหม่อวด(ทำ)ดี มีดังนี้

1.นางสาวฐิติพร จรเณร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 หัวหน้าทีม

2.นางสาวฑิฆัมพร บุญจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 สมาชิก

3.นายวิชญพงศ์ สาลีผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 สมาชิก

ครูที่ปรึกษาโครงการ ครูทิพย์สุดา ญาณโกมุท และครูนิตยา วงษ์กันยา

 20 Total Views,  1 Views Today