วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ครูโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และครูผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรสะสมผลการเรียน (Credit Bank) ได้แก่ ครูสุกัญญา เอมพันธุ์ ครูดวงพร พึ่งศรี และครูณัฐชา กล้าหาญ เข้าร่วมการประชุมตามโครงการ “ส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2565” ณ ห้องประชุมพระเทพสิงหบูราจารย์ โรงเรียนบางระจันวิทยา

 14 Total Views,  1 Views Today