วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายธีรวัฒน์ ทองรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ ในการร่วมเปิดกิจกรรม  “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนา ระดับโรงเรียน” ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และร่วมปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมบริเวณโคกหนอง นา โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

 14 Total Views,  2 Views Today