วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ร่วมกิจกรรม “การนิเทศหนุนเสริม” โดยคณะกรรมการนิเทศ สายที่ 1 จังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นางวัฒนา โคตรมี ประธานกรรมการนิเทศ เพื่อการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามกฎกระทรวง บูรณาการร่วมกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

 16 Total Views,  1 Views Today