วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง กรมการขนส่งทางบก ได้ทำโดยมีเป้าหมายการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจรวมถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและร่วมกันปลูกฝังวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ณ อาคารโดม 72 ปี โรงเรียน วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

 

 31 Total Views,  2 Views Today