วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบลายมืออิเล็กทรอนิกส์บนโพรโตคอลบล็อคเชน”โดย ทีมวิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการระบบเอกสารของโรงเรียนให้มีความทันสมัยและสะดวกในการนำไปใช้โดย มีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมอบรม

 

 26 Total Views,  4 Views Today