วัน อังคาร ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อแก้ไขผลการเรียน

 26 Total Views,  2 Views Today