วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดโดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ กิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์ กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน กิจกรรมฝึกวินัย และแนะนำโรงเรียน

 24 Total Views,  2 Views Today