วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดำเนินการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้ขั้นพื้นฐาน พร้อมสำหรับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมในการคัดกรอง

อ.ป.ว.

 

 24 Total Views,  2 Views Today