วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คุณครูวรรณนภา ธุววิทย์ และคุณครูวิทวัส จำปาทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มหัศจรรย์เอทานอลจากฟางข้าว สู่เซลล์เชื้อเพลิงอัจฉริยะ ในโครงการ “Clean Energy Teacher for Change ครูพลังงานสะอาด  เพื่อการเปลี่ยนแปลง” จัดโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยมี ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน, คุณพัฒนพงศ์   รานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณขวัญชีวา วรรณพินทุ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้เกียรติร่วมเปิดงานพิธีเปิด และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ สพฐ. (OBEC TV และเพจ OBEC Channel)

 

 36 Total Views,  4 Views Today