วันที่ 18 เมษายน 2565 นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สหอท , นายสมบัติ ล้อจงเฮง ,นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผอ.สพม.สหอท ได้มอบหมายให้ นางหัทยา เข็มเพ็ชร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ,นางจตุพร        ยาคำบรรจงแก้ว ,นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.สหอท ” ดำเนินการจัดการประชุม โดยภาคเช้าของการประชุม ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรในการมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑” และภาคบ่าย ได้รับเกียรติ จาก
ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อสร้างความรู้ ความข้าใจให้แก่ผู้บริหารและคณะครู ณ ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี

 98 Total Views,  2 Views Today