วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (ว9/2564)โดยรับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์สุนทรี  จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการลงนามทำข้อตกลง (PA) กับผู้อำนวยการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 81 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

 50 Total Views,  2 Views Today