ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (พสวท) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นักเรียนผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาเคมี และสาขาคอมพิวเตอร์ งาน MWIT Science Fair 2022 วันที่ 22 – 23 มกราคม 2565 โดย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

 

 42 Total Views,  2 Views Today